ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

วันเดือนปี กิจกรรม/การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
26 ตุลาคม 2554 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/ประชุม ครูทุกคน
27-28 ตุลาคม 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติและงานระบบประกันคุณภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
1 พฤศจิกายน 2554 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 วิชาการ/ครูทุกคน
7-9 พฤศจิกายน 2554 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
7-14 พฤศจิกายน 2554 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
15 พฤศจิกายน 2554 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
17 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
19 พฤศจิกายน 2554 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21-23 พฤศจิกายน 2554 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
21-25 พฤศจิกายน 2554 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
28 พฤศจิกายน 2554 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
29 พฤศจิกายน 2554 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการ/ครูทุกคน
30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
1 ธันวาคม 2554 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ งานวัดผล/ครูประจำวิชา
6-9 ธันวาคม 2554 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา  
8-9 ธันวาคม 2554 กีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
10-13 มกราคม 2555 สอบกลางภาค งานวัดผล/ครูประจำวิชา  
14 มกราคม 2555 วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 มกราคม 2555 วันครู ผู้บริหาร/ครูทุกคน
19-20 มกราคม 2555 นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 งานนิเทศภายใน
23-25 มกราคม 2555 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา  
26-27 มกราคม 2555 เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล/ครูประจำวิชา  
6-12 กุมภาพันธ์ 2555 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล/ครูประจำวิชา  
14 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
17 กุมภาพันธ์ 2555 นิทรรศการทางวิชาการ วิชาการ/ครูทุกคน
27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2555 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
7-8 มีนาคม 2555 ส่งผลการสอบปลายภาค งานวัดผล/ครูประจำวิชา  
9 มีนาคม 2555 ประกาศผลสอบปลายภาค งานวัดผล
26 มีนาคม 2555 อนุมัติจบหลักสูตร งานวัดผล
29 มีนาคม 2555 พิธีมอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน-วัดผล/ครูทุกคน
30 มีนาคม 2555 ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายบริหาร/ครูทุกคน
2 เมษายน 2555 ปิดภาคเรียนที่ 2 -