ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
 

31 ต.ค. 2562

ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/ประชุม งานบุคคล/งานศูนย์วิชาการ
 

1 พ.ย. 2562

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน

วิชาการ/งานพัสดุ
1

2 พ.ย. 2562

ประชุมโครงการ KKU Smart Learning ม.1

วิชาการ
 

4-6 พ.ย. 2562

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล
1-2

4-13 พ.ย. 2562

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

4-8 พ.ย. 2562

เลือกรายวิชาเพิ่มเติม

งานจัดการเรียนการสอน
 

9 พ.ย. 2562

ประชุมโครงการ KKU Smart Learning ม.2

วิชาการ
2

10 พ.ย. 2562

รายงานข้อมูลนักเรียน DMC ครั้งที่ 2/2562

งานสารสนเทศ
 

9-10 พ.ย. 2562

อบรมโรงเรียนเครือข่ายมหิดล (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)

วิชาการ
 

11 พ.ย. 2562

กิจกรรมลอยกระทงร่วมกับวัดสว่างคงคา

วิชาการ/บริหารทั่วไป
 

14 พ.ย. 2562

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

15 พ.ย. 2562

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล

16 พ.ย. 2562

ประชุมโครงการ KKU Smart Learning ม.3

วิชาการ
3

18-20 พ.ย. 2562

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

งานวัดผล
3-4

18-27 พ.ย. 2562

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

20-29 พ.ย. 2562

ส่งโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้

งานจัดการเรียนการสอน
4

25 พ.ย. 2562

วันวชิราวุธ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

27 พ.ย. 2562

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 1 (ทบทวน บทที่ 1-3)

งานศูนย์วิชาการ
 

28 พ.ย. 2562

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล
 

29 พ.ย. 2562

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

งานวัดผล
5

1-6 ธ.ค. 2562

ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยการศึกษา
 

2-4 ธ.ค. 2562

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

งานวัดผล
 

2-6 ธ.ค. 2562

ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

งานวัดผล
6

13-14 ธ.ค. 2562

เข้าค่ายกิจกรรมยุวกาชาด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ยุวกาชาด
 

12-14 ธ.ค. 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

งานศูนย์วิชาการ/กลุ่มสาระฯ
7

16-20 ธ.ค. 2562

 

 
8

25 ธ.ค. 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

26-27 ธ.ค. 2562

แข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ พลศึกษา
9

3 ม.ค. 2563

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

งานสภานักเรียน/กลุ่มบริหารทั่วไป
10

6-10 ม.ค. 2563

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

งานวัดผล
 

8 ม.ค. 2563

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 2 (การจัดทำรูปเล่ม 5 บท)

งานศูนย์วิชาการ
11

13-17 ม.ค. 2563

กรอกคะแนนในระบบ SGS / ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

16 ม.ค. 2563

วันครู

เขตพื้นที่การศึกษาฯ

9-13

ม.ค. 2563

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ม.3

งานศูนย์วิชาการ
 

ม.ค. 2563

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2/2562 , สัปดาห์ห้องสมุด

งานนิเทศ/งานห้องสมุด
12 24 ม.ค. 2563 เลือกตั้งสภานักเรียน งานสภานักเรียน/กลุ่มบริหารทั่วไป
9-11 ม.ค. - ก.พ. 2563 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2-3 , ม.5-6 กลุ่มบริหารทั่วไป
13-17 ก.พ. 2563 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ม.6 งานศูนย์วิชาการ
13 1-2 ก.พ. 2563 สอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ สทศ. (4 กลุ่มสาระฯ) สทศ.
14 7-8 ก.พ. 2563 เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนานักเรียน
  5 ก.พ. 2563 นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 3 (การจัดแสดงผลงาน) งานศูนย์วิชาการ
15 14 ก.พ. 2563 กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2562 งานศูนย์วิชาการ
9-17 ม.ค. - ก.พ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 งานศูนย์วิชาการ
13-17 ก.พ. 2563 รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม ที่จะเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 งานศูนย์วิชาการ
16 17-20 ก.พ. 2563 ครูส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  21 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
17 22-25 ก.พ. 2563 สอบ GAT , PAT สทศ.
  24-27 ก.พ. 2563 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  24-28 ก.พ. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเรียนต่อ ม.4 งานรับนักเรียน
  28 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
18 2-6 มี.ค. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดผล
19 9-12 มี.ค. 2563 กรอกคะแนน SGS / ส่งปพ. 5 ครั้งที่ 3
ส่งสมุดประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ฯ
ส่งหลักฐานการประเมินผลอื่นๆ
งานวัดผล
  13 มี.ค. 2563 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผล
  14-15 มี.ค. 2563 สอบ 9 วิชาสามัญ  
20 16 มี.ค. 2563 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดผล
  16 มี.ค. 2563 ครูส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล
  16 มี.ค. 2563 ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
  16-20 มี.ค. 2563 ลงทะเบียน/สอบ/ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล
  23 มี.ค. 2563 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล
  23-27 มี.ค. 2563 ครูที่ปรึกษาส่ง ปพ.6 ทุกระดับชั้น งานวัดผล
  23-27 มี.ค. 2563 ลงทะเบียน/สอบ/ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล
  26 มี.ค. 2563 ประกาศผลการสอบ O-NET ม.3 สทศ.
  27 มี.ค. 2563 ประกาศผลการสอบ O-NET ม.6 สทศ.
  30 มี.ค. 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน
  30 มี.ค. 2563 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล
  31 มี.ค. 2563 อนุมัติการจบหลักสูตร / จบการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (ภาคฤดูร้อน)
งานทะเบียน
  1 เม.ย. 2563 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  
  เมษายน 2563 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 2562 งานสารสนเทศ
  เมษายน 2563 รับสมัครนักเรียน/สอบคัดเลือก/มอบตัว
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
งานศูนย์วิชาการ

* หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2562

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com