ปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
 

8 พ.ค. 60

* ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ * งานบุคคล
 

 

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.2, 3

* งานการเงิน

 

9 พ.ค. 60

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.5, 6

* งานการเงิน

 

8-12 พ.ค. 60

ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา (ภาคฤดูร้อน)

งานทะเบียน/งานวัดผล

1

15 พ.ค. 60

เปิดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

ศูนย์วิชาการ

 

 

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

 

15-31 พ.ค. 60

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

 

16-17 พ.ค. 60

เลือกกิจกรรมบังคับ, กิจกรรมชุมนุม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

17-19 พ.ค. 60

เลือกวิชาเพิ่มเติม

ศูนย์วิชาการ

 

พ.ค. 60

ติดตามผลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (จบปี 2559)

งานแนะแนว

 

พ.ค. 60

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

2

22-26 พ.ค. 60

ส่งโครงการสอน/แผนการสอน

งานหลักสูตร/ศูนย์วิชาการ

3

2 มิ.ย. 60

ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

4

5-9 มิ.ย. 60

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

 

 

ค่ายวิชาการห้องเรียน SSME

ศูนย์วิชาการ

 

10 มิ.ย. 60

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครั้งที่ 1

งานสารสนเทศ

5

14 มิ.ย. 60

* กิจกรรมวันไหว้ครู / มอบทุนการศึกษา

* กลุ่มบริหารทั่วไป/งานแนะแนว

 

 

ส่งโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัย

6

19-23 มิ.ย. 60

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 1

ศูนย์วิชาการ

 

 

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

7

ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม, จัดทำสัญญาผู้กู้ยืม กยศ. (รายใหม่)

งานแนะแนว

 

ก.ค. - ก.ย. 60

นิเทศภายใน

งานนิเทศการศึกษา

 

1 ก.ค. 60

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (สวนสนาม)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 9

11-14 ก.ค. 60

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 2 (การดำเนินการทำโครงงานฯ)

ศูนย์วิชาการ

10

17-21 ก.ค. 60

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

12

31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2, กรอกคะแนนกลางภาคในระบบ SGS

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

13

7-11 ส.ค. 60

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 3 (การดำเนินการทำโครงงานฯ)

ศูนย์วิชาการ

17

ก.ย. 60

รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ฯ

งานแนะแนว

18

11-15 ก.ย. 60

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 4 (เอกสารโครงงานฯ)

ศูนย์วิชาการ

 

 

ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ

ครูประจำรายวิชา

19

18 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ

งานวัดผล

 

18-22 ก.ย. 60

ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

งานวัดผล

 

25 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

งานวัดผล

20

25-29 ก.ย. 60

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล

 

2-5 ต.ค. 60

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูประจำรายวิชา

    ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
  6 ต.ค. 60 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผล
  9 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 งานวัดผล

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com