ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 215 159 374 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 145 116 261 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 173 173 346 10
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 533 448 981 27
มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 76 115 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 29 34 63 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 35 71 106 4
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 103 181 284 9
รวมทั้งสิ้น 636 629 1,265 36

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com