คู่มือประชาชน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  1. การรับนักเรียน
  2. การขอย้ายเข้าเรียน
  3. การขอย้ายออกนักเรียน
  4. การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
  5. การขอลาออก
  6. การเทียบโอนผลการเรียน
  7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
  8. การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com