grade p

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560

y60t1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[1/1] [1/2] [1/3] [1/4] [1/5] [1/6] [1/7] [1/8] [1/9] [1/10]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[2/1] [2/2] [2/3] [2/4[2/5] [2/6] [2/7] [2/8[2/9]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[3/1] [3/2] [3/3] [3/4[3/5] [3/6] [3/7] [3/8[3/9]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[4/1] [4/2] [4/3] [4/4]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
[5/1] [5/2] [5/3] [5/4]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
[6/1] [6/2] [6/3] [6/4] [6/5]

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้น ม.1-2 ทุกคน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (0, ร, มส) ครั้งที่ 1

* มีข้อสงสัยในผลการเรียน ให้ติดต่อครูผู้สอน หรือ งานทะเบียน-วัดผล อาคาร 1 ชั้น 1

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com