รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

artis

ชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน ฉลองชัย สหนาวิน
บทคัดย่อ

        คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ การเรียนคณิตศาสตร์เพื่อรู้และพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถ้วนถี่รอบคอบทำให้
สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้รายงาน จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียน
ที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มา
โดยการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน ชุดสื่อประสม
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนก (R) 0.27 ค่าความยาก (P)เท่ากับ 0.44 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้ t - test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
  78.82/81.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ
  0.61 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ที่เรียนโดยชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง
  อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังค่า () = 4.55 (S.D.) = 0.54

        จากผลการทดลองทำให้ผู้รายงานทราบถึงแนวคิดที่จะพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อที่จะสอนในทักษะด้านอื่น ๆ โดยนำเอาแนวคิดที่ได้
จากการศึกษาทดลองครั้งนี้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพราะจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ชุดสื่อประสม ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหามากขึ้น และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น