รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

artis

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสมทรง ยงประพัฒน์
สถานที่ศึกษาค้นคว้า โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ปีที่ศึกษาค้นคว้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 41 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 2 ชนิด ได้แก่เครื่องมือพัฒนา คือชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด และเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.24 – 0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 – 0.74 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์( IOC ) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
มีค่าอำนาจจำแนก t ตั้งแต่ 2.50 – 4.53 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ t – test
( Dependent Sample)
ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปผลได้ ดังนี้
1. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 81.68 /80.57
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.706 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.60
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4 . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก