ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
1

30 พ.ย. - 4 ธ.ค.63

ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/รับตารางเรียนตารางสอน งานบุคคล
 

30 พ.ย.63

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

วิชาการ
 

1 ธ.ค.63

นักเรียนชั้น ม.1 เลือกรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ 5-6)

งานจัดการเรียนการสอน
 

1 - 4 ธ.ค.63

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผลประเมินผล
 

1 - 7 ธ.ค.63

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผลประเมินผล
 

1 - 15 ธ.ค.63

ลงทะเบียนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งานแนะแนว
2

7 - 11 ธ.ค.63

 

 
 

9 ธ.ค.63 - 20 ม.ค.64

ประกวดมารยาทไทย/กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

10 ธ.ค.63

รายงานข้อมูลนักเรียน DMC ครั้งที่ 2/2563

งานสารสนเทศ
 

8 ธ.ค.63

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผลประเมินผล
3

14 - 18 ธ.ค.63

 

 
 

14 ธ.ค.63

นักเรียนชั้น ม.3 เลือกรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ 5-6)

งานจัดการเรียนการสอน
  16 ธ.ค.63 นิเทศติดตามโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 1 งานจัดการเรียนการสอน
  14 - 18 ธ.ค.63 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผลประเมินผล
  14 - 23 ธ.ค.63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผลประเมินผล
4 21 - 25 ธ.ค.63    
  24 ธ.ค.63 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผลประเมินผล
  25 ธ.ค.63 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผลประเมินผล
  25 ธ.ค.63 กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 28 ธ.ค. - 1 ม.ค.64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563
- ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
งานจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
  28 - 30 ธ.ค.63 ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผลประเมินผล
6 4 - 8 ม.ค.64    
  4 - 8 ม.ค.64 ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 งานวัดผลประเมินผล
  6 ม.ค.64 นิเทศติดตาม โครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 2 งานจัดการเรียนการสอน
7 11 - 15 ม.ค.64    
  14 - 15 ม.ค.64 กีฬาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 "ม.กส.เกมส์" กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
8 18 - 22 ม.ค.64    
  20 ม.ค.64 นิเทศติดตามโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 3 งานจัดการเรียนการสอน
9 25 - 29 ม.ค.64    
  18 - 29 ม.ค.64 นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานนิเทศการเรียนการสอน
  ม.ค.64 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานแนะแนว
10 1 - 5 ก.พ.64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 งานวัดผลประเมินผล
11 8 - 12 ก.พ.64    
  10 ก.พ.64 - นิเทศติดตามโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 4
- ส่งรูปเล่ม โครงงานบูรณาการ
งานจัดการเรียนการสอน
  12 ก.พ.64 กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 15 - 19 ก.พ.64 กรอกคะแนนในระบบ SGS / ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 งานวัดผลประเมินผล
  19 ก.พ.64 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 "1 โครงงาน 1 ห้องเรียน" งานศูนย์วิชาการ/งานจัดการเรียนการสอน
13 22 - 26 ก.พ.64    
  ม.ค. - ก.พ.64 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ก.พ.64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  22 ก.พ. - 5 มี.ค.64 กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 งานศูนย์วิชาการ/งานจัดการเรียนการสอน
14 1 - 5 มี.ค.64    
15 8 - 12 มี.ค.64    
  8 - 19 มี.ค.64 กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 งานศูนย์วิชาการ/งานจัดการเรียนการสอน
  13 - 14 มี.ค.64 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สทศ.
16 15 - 19 มี.ค.64    
  15 - 18 มี.ค.64 ครูส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผลประเมินผล
  19 มี.ค.64 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผลประเมินผล
17 22 - 26 มี.ค.64 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผลประเมินผล
  26 มี.ค.64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผลประเมินผล
  27 - 28 มี.ค.64 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สทศ.
18 29 มี.ค.-2 เม.ย.64 กิจกรรมแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.6 งานแนะแนว
  26 มี.ค.64 ปัจฉิมนิเทศ กยศ. งานแนะแนว
  มี.ค.64 รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  29 มี.ค.-2 เม.ย.64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 งานวัดผลประเมินผล
  2 เม.ย.64 ครูส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผลประเมินผล
19 5 - 9 เม.ย.64 ส่งรายงานผลวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานวิจัยการศึกษา
  5 - 8 เม.ย.64 กรอกคะแนน SGS ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ส่งหลักฐานการประเมินผลอื่นๆ
งานวัดผลประเมินผล
  8 เม.ย.64 คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 กับข้อมูลในระบบ SGS กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
  9 เม.ย.64 คณะกรรมการพิจการณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผลประเมินผล
20 12 - 16 เม.ย.64    
  12 เม.ย.64 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 งานวัดผลประเมินผล
  12 - 16 เม.ย.64 ลงทะเบียน+สอบ+ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานวัดผลประเมินผล
  16 เม.ย.64 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผลประเมินผล
  19 - 23 เม.ย.64 ครูที่ปรึกษาส่ง ปพ.6 ทุกระดับชั้น งานวัดผลประเมินผล
  19 - 22 เม.ย.64 ลงทะเบียน+สอบ+ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานวัดผลประเมินผล
  23 เม.ย.64 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผลประเมินผล
  22 เม.ย.64 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.3 สทศ.
  27 เม.ย.64 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 สทศ.
  24 - 28 เม.ย.64 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  28 เม.ย.64 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน
  1 พ.ค.64 สอบจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  2 พ.ค.64 สอบจัดห้องเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  5 พ.ค.64 ประกาศผลสอบเรียนต่อ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  6 พ.ค.64 ประกาศผลสอบเรียนต่อ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  8 พ.ค.64 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  9 พ.ค.64 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน
  16 พ.ค.64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

* หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com