สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ โซน 1

59112002

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
 
1. นางอุบลรัตน์   ภูปรางค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวธนัดชา  สมคำศรี
 
1. นางอุบลรัตน์   ภูปรางค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ภูชาบุตร
 
1. นางประสพสุข  คำชนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวรุจิเรจ  นามวงศ์
 
1. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงนราวรรณ  พรรณรื่น
 
1. นางนุจรี  เพิ่มสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวมันทนา  จอมทรักษ์
 
1. นางประดับศรี  กรรณิการ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีโสภา
 
1. นางภัชชา  ภักดีย่อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรชัย  แก้ววัง
 
1. นางประดับศรี  กรรณิการ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยากร  บัวสิม
2. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอิสริยา  บัวผัน
 
1. นางอัจฉรา  เหง่างาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวพัชรินทร์  จิณรักษ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   อารีเอื้อ
3. นางสาวศุภิสรา  แท่นจันทา
 
1. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
2. นางภัชชา  ภักดีย่อง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  แพนลิ้นฟ้า
2. เด็กชายธราดล  ภูอ่างทอง
 
1. นางพิณทอง  สุขเกษม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวิกา  บุญจิตร
2. นางสาวหทัยชนน์  ศรีชูยงค์
 
1. นางวัชรา  กล้าหาญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศุภศิริ  จีนชำนิ
 
1. นายฉลองชัย  สหนาวิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นายศิรภัทร  พิมพ์ชาย
 
1. นางณัฎฐิรา  คำสมหมาย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนัทศิรวณิชย์
2. เด็กชายบารมี  ชื่นนิรันคร์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีมุงคุณ
 
1. นางสาวปราณี  นันทะแสน
2. นายวีรศักดิ์  ชัยปัญญา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐธิดา  สีเสมอ
2. นายดุสิต  ผลสวิง
3. นางสาวนภาพร  ภารสำราญ
 
1. นางสินีนาฏ  ศิริชัยวัฒนกุล
2. นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์กูล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายต้นตระกูล   ภูน้ำเย็น
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ถินประสาท
3. เด็กหญิงมุธิตา  แก้วผง
 
1. นางจิราพร  เครือแวงมน
2. นางสาวจินตวีร์  โยสีดา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชนดล  แปยอ
2. นางสาวสาลินี  สุริยะบุญ
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  พินิจโชติ
 
1. นางรุ่งนภา  วงษ์พิม
2. นางอรวรรณ  เหล่าชัย
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีบุญมี
2. เด็กหญิงลลิตา  จงสมชัย
3. เด็กหญิงสุกานดา  สมศรี
 
1. นายเขต  ดอนประจำ
2. นางรุ่งนภา  วงษ์พิม
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวรมิตา  เฉิดดิลก
2. นางสาวศิริษา  โคตรบุดดา
3. นางสาวอามีน่า  นันสมบัติ
 
1. นายเขต  ดอนประจำ
2. นางชมพูนุช  จำปาอ่อน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนชัย  ลิ้วขอนแก่น
2. เด็กหญิงสิตานัน  ทรัพย์พงษ์
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ยุบลมาตร
 
1. นางชมพูนุช  จำปาอ่อน
2. นางสาวปราณี  นันทะแสน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวขนิษฐา  พันธุ์ผาด
2. นายพงศธร  พิมพาลุน
3. นางสาวยารินดา  พันธุ์กิจ
 
1. นางสาวปราณี  นันทะแสน
2. นางชมพูนุช  จำปาอ่อน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนารัตน์  จงเทพ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญจรัล
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
2. นางสาวปราณี  นันทะแสน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวฉัตรมณี  ศรีพันธ์
2. นางสาวทิชาดา  ถิ่นประสาท
 
1. นายเขต  ดอนประจำ
2. นางอรวรรณ  เหล่าชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายวรศิลป์  ผลเจริญ
2. เด็กชายอนุวัตร  ระวิชัย
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.21 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนบุรัมย์
2. เด็กชายอนุชา  ภูนากลม
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงเมธาวี  ฉายจรัส
 
1. นางอมรรัตน์  สมสุข
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  น้อยนาจารย์
2. เด็กชายวชิรพงศ์  ยะพลหา
 
1. นางบุญแสง  พรมนิล
2. นางสุภาภรณ์   ดงเรืองศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายธนากร  ผ่านพล
2. นางสาวบุษบา  หรเหิด
 
1. นางเสาวณีย์  ธรรมสินธุ์
2. นางศิริวรรณ  นัยปราโมทย์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  แพนลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงอรนุช  นาถาดทอง
 
1. นางประยูรศรี   ผาสุข
2. นายณัฐพงค์  จันทชุม
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวกชกร  ปรีแม้น
2. นางสาวมณีรัตน์  วันยะโส
 
1. นายเผด็จศักดิ์  คำดี
2. นายณัฐวัฒน์  สารทะวงศ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภินันท์  ขันนาเลา
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกันทรากร  ภูลายศรี
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  ปรีแม้น
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  การผุด
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐดนัย  บุญมา
2. เด็กชายภูมินทร์  ภูน้ำใส
3. เด็กชายอนุชา  ไทยยิ้ม
4. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไร่เกื้อ
5. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   ไร่เกื้อ
6. เด็กหญิงเอื้องหลวง  เหมือนจันทร์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธเนศวร  มีโชติ
2. นายบดินทร์  ญาติประชุม
3. นายวรพล  เสนาไชย
4. นายวัชรพงษ์  ชาติไชยภูมิ
5. นายสรวิชญ์  บัวผัน
6. นายอนิรุทธ์  ภูต้องลม
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชิต  นระแสน
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสุภทัต  ถิตย์เจริญ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชารีจันทร์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริรัตน์  โตรณ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายคมกริช  สุไผ่โพธิ์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  คำควร
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ปรีทรัพย์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวนัยนา  ภูมิแก้ว
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายนพเก้า  อะสุชีวะ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทรี  พันธุ์สะอาด
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาวี  ปรีศิริ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภา  พันธ์รักษ์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิชัย  เพ็ญประชุม
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุภทัต  ถิตย์เจริญ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดลเจือ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  แม้นสถิตย์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภพร  บุระวัตร
2. เด็กชายปณิธาน  รุ่งเรือง
3. เด็กชายปรเมศร์  คำหงษา
4. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
5. นางสาวพัชราภรณ์  ภูเขม่า
6. เด็กชายพีระเพชร  ทองจรัส
7. นางสาวลลิตา  ดีรักษา
8. นายวัชรพงษ์  ชาติไชยภูมิ
9. นายสรวิชญ์  บัวผัน
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญโชติ
2. เด็กหญิงกันยากร  บัวสิม
3. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิสุวรรณ
4. เด็กชายจุลพล  ศรีษะ
5. เด็กชายชาคริต  ภูมิแสน
6. เด็กชายชาญชิต  นระแสน
7. เด็กหญิงดารารัตน์  บุญโสดา
8. เด็กชายดุจเทพ  อุราแก้ว
9. เด็กชายธนพันธ์  พันธ์แก้ว
10. เด็กหญิงนณิตา  ผกานนท์
11. เด็กหญิงนภาพร  หมู่บ้านม่วง
12. เด็กหญิงนริศรา  พลลาภ
13. เด็กหญิงนริศรา  เหลื่อมไสย
14. เด็กชายนัฐดนัย  บุญมา
15. เด็กชายนัทพล  ปรีแม้น
16. เด็กชายปฏิภาณ  ผลประสาท
17. เด็กชายปณิธาน  รุ่งเรือง
18. เด็กชายปริวรรต  อิ่มเสถียร
19. เด็กชายปรีชา  ภูสงัด
20. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
21. เด็กหญิงพลอยทับทิม  ปานดิษฐ์
22. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธ์สุวรรณ์
23. เด็กชายพีระเพชร  ทองจรัส
24. เด็กชายวสันต์  อินทศรี
25. เด็กชายวารินทร์  คำภีร์
26. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  จงประเสริฐ
27. เด็กหญิงศิริโสภา  บุราคร
28. เด็กหญิงสิริมา  แก้วสุมาลี
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังวันดี
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันสีลา
31. เด็กหญิงสุภาวดี  ยนพันธ์
32. เด็กหญิงอัญรัตน์  ไร่ประชา
33. เด็กหญิงอารัญญา  โกสีย์
34. เด็กชายเจษฎากร  ศรีขัดเค้า
35. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไร่เกื้อ
36. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไร่เกื้อ
37. เด็กหญิงเอื้องหลวง  เหมือนจันทร์
38. เด็กหญิงแพรทอง  เดชไธสงค์
 
1. นายคฤหัส  ทรายหมอ
2. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายอาทิตย์  โภเหล็ก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  สุขรี่
 
57 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยลดา  ถินวิสัย
 
1. นางสาวจิราพรรณ  เกษามา
 
58 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  วงเวียน
2. นางสาวดารารัตน์  น้ำทรัพย์
3. นางสาวธนพร  แก้วกัน
4. นางสาวนนธิชา  งิ้วลาย
5. นายปิติกร  อินทร์พวง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  เกษามา
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขรี่
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวจารุวรรณ  ยลถวิล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สารฤทธิ์
3. นางสาวพิมลวรรณ  เศษสม
 
1. นางสาวสุดใจ  บุษบงค์
2. นางสุกัลยา  บุญเลิศ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายฐิติศักดิ์  หอมมา
2. นายปราโมทย์  ภูแสงศรี
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิกชน  ก้านศรี
 
1. นางสาวเปี่ยมลาภ  โสภาภาร
 
62 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสมชาย  กองศิลป์
 
1. นางสาวเปี่ยมลาภ  โสภาภาร
 
63 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายธเนศวร  มีโชติ
 
1. นางสาวเปี่ยมลาภ  โสภาภาร
 
64 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายบดินทร์  ญาติประชุม
 
1. นางสาวเปี่ยมลาภ  โสภาภาร
 

ที่มา : http://www.esan66.sillapa.net/sm-ksn1/

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com