24 ธันวาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee - English Quiz ในวันที่ 7 และ 15 ธันวาคม 2564 และกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ผลการแข่งขันทักษะ Spelling Bee
กลุ่ม A กลุ่ม B

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศ เด็กหญิงธีราพร  มาตประสงค์ ม. 1/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์สุวรรณ ม. 1/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงจุฑามาศ  นันทะจักร์ ม. 1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศ เด็กหญิงสุนิตา  โคตรุโพธิ์ ม. 1/8
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวรัญญา  ภู่สวัสดิ์ ม. 1/2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงณิญาภร  พันธ์สนิท ม. 1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศ เด็กชายวุฒินันท์  อุดมพงษ์ ม. 2/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวันนิษา  หมั่นผดุง ม. 2/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัฐฐิกา  แวมประชา ม. 2/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศ เด็กชายพงษ์ศพัฒน์  กลำทะบุตร ม. 2/8
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวลัยขวัญ  วิชัย ม. 2/5
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงธนิษฐา  ปู่คลัง ม. 2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศ เด็กชายณัฐกรณ์  แฝงปัญญา ม. 3/5
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กชายฐิติวัชร์  ส่งค์ทุ่ง ม. 3/5
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายทะนงศักดิ์  ศรีอากาศ ม. 3/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศ เด็กชายภูมิบดินทร์  ดาด้วง ม. 3/2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงลักษิกา  โห้หาญ ม. 3/2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาววลีรัตน์  ภูกาบเพชร ม. 3/2

ผลการแข่งขันทักษะ English Quiz
กลุ่ม A กลุ่ม B

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศ นางสาวอชิรญา  คำมณีย์ ม. 4/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวสโรชา  มูลศรี ม. 4/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวชมพูนุช  เจริญราช ม. 4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศ นางสาวปิยะรัตน์  พันธ์แก้ว ม. 4/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวรัตติกาล  สำราญรื่น ม. 4/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอรอุมา  ดีจันทร์ ม. 4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศ นางสาวกมลรัตน์  วันยะโส ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวปิยธิดา  อักขะราษา ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอธิตยา  นันภักดี ม. 5/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศ นายกิตติพงษ์  ประนิดนอก ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายปาวิน  หอมสมบัติ ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวมาลิดา  ครองเวียง ม. 5/1

-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชนะเลิศ นายจิระศักดิ์  เนาวะเศษ ม. 6/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนินนาท  สวัสดิยนาวิน ม. 6/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐวุฒิ  ทองนาค ม. 6/3

 

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com