โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

นางสาวศิริวัลย์ ภูกัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สาขาสาธารณสุขศาสตร์) นางสาวสายฝน ฤทธิเรือง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการ)
นางสาวนฤมล แข็งขยัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) นายชาติชาย กายากุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
นางสาวดวงใจ อิ่มฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาสาธารณสุขศาสตร์) นางสาวมินตรา เฉื่อยกลาง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาเคมี)
นายคมสันต์ แสงมณี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) นางสาววรินทร ชัยสาร (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาการธุรกิจการบิน-งานบริการการบิน)
นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาชีววิทยา) นางสาวจิตตา ลือศรัทธา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาชีววิทยา)
นางสาวจุฑามาศ กุระอิ่ม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาคณิตศาสตร์) นายปิยชิต ภูสมตา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา)
นายทินกร แก้วประกาย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม) นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรรมราช (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาบัญชี)
นางสาวสุนิตา อ่วมนุสนธิ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาบัญชี) นางสาวกิตติยากร เฉิดรัศมี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ)
นางสาวอรวรรณ สมบัติมล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาการเมืองการปกครอง) นายวัชรา มะละสาร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาศิลปะการแสดง)
นางสาวฤทัยทิพย์ ยุ่นดร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาธุรกิจค้าปลีก โครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล ปีที่ 5) นางสาวปณิดา คำโสภา (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
นางสาวนริศรา แซ่ฟ้าม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาสาธารณสุขชุมชน) นางสาวนราภรณ์ อุตรโส (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขานิติศาสตร์)
นายโสภณ ดลโสภณ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาการตลาด) นางสาวปรียาพร อังคะแสน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาการตลาด)
นายกฤษณรักษ์ พระบุญเรือง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นางสาวศศิพร นันรักษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาการจัดการ)
นางสาวแคทรียา ประพนธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) นางสาวจรัสดวง พัดกุดเรือ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
นางสาวสุทธิดา แดนกาไสย (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์) นางสาวรัชฎาพร ศรีพรรณนา (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
นางสาวผ่องพรรณ เฉิดเจิม (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์) นางสาวสุรดา ประเสริฐสังข์ (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์)
นายพัฒิพงษ์ ภูงามตา (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาการตลาด) นางสาวจุฑามาศ สายันต์ (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาธุรกิจด้านการบิน)
นายศตวรรษ ภูสีเขียว (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาธุรกิจด้านการบิน) นายศุภากร ถนอมพุทธ (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาธุรกิจด้านการบิน)
นางสาวรุ่งทิวา บุญศรี (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาการแสดง) นางสาววราภรณ์ ผลสวิง (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทุนเจียรไนเพชร)
นางสาวอาภาพร การเลิศ (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทุน PIM)  

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก https://goo.gl/photos/EV2Rc4qHa5uFj8jKA 

IMG 5791 IMG 5877
IMG 5887 IMG 5893
IMG 5894 IMG 5902
IMG 5950 IMG 5989
IMG 5994 IMG 6003
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com