โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี้

     

01

นายวรศิลป์  ผลเจริญ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

02
นางสาวญานิศา  สำราญทอง
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

03
นายชญานันท์  มูลสาร
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

     
04
นางสาวกฤษณา  บุญมา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
05
นางสาวอรอุมา ฆารเสถียร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
06
นางสาวกชกร น้อยนาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     
07
นางสาวสิตานัน ทรัพย์พงษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
08
นายนพดล ยุบลชู
สาขาวิชาอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
09
นางสาวอินธิรา พิงพิน
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     
10
นางสาวรุจิรา วิเชียรไชย
สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
นางสาวอริสา ฆารเสถียร
สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
12
นางสาววรวรรณ บุญคุ้ม
สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     
13
นางสาวอรกัญญา ภูทองใบ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
14
นางสาวฑิตยา เฉิดเจริญ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
นายธณารัตน์ จงเทพ
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     
16
นางสาวอารยา พัดเพ็ง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
นางสาวขวัญจิรา ทรัพย์กุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
18
นางสาวภาวดี โยธสิงห์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
     
19
นางสาวสิรินยา ทองมาก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
20
นางสาววิภาวดี รัตนบุรัมย์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
21
นางสาวตะวัน นันสะอาด
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
     
22
นายวรัญชัย จันทร์เดช
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
23
นางสาวพรพรรณ แสวงจิตร
สาขาวิชางานโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
24
นางสาวสุจิตราภรณ์ เรืองศรี
สาขาวิชางานโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
     
25
นางสาวอรุณี ผลิตะพูลศรี
สาขาวิชางานโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
26
นายสนธยา เเจ่มเสียง
สาขาวิชางานโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
27
นางสาวบุษรา เพชรสังหาร
สาขาวิชางานโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
     
28
นายอนุรักษ์ จันทร์อุบศรี
สาขาวิชางานโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
29
นางสาวจิดาภา นันท์เจือ
โครงการ WIL สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
30
นางสาววริสรา วงศ์มา
โครงการ WIL สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
     
31
นางสาวนงนุช ไร่สงวน
โครงการ WIL สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
32
นายณัฐนนท์ เสนานิตย์
โครงการ WIL สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
 

ข่าวการศึกษา

 

grade
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
mksSS1

newsletter66

society_resize_resize.png

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com