24 ธันวาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee - English Quiz ในวันที่ 7 และ 15 ธันวาคม 2564 และกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ผลการแข่งขันทักษะ Spelling Bee
กลุ่ม A กลุ่ม B

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศ เด็กหญิงธีราพร  มาตประสงค์ ม. 1/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์สุวรรณ ม. 1/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงจุฑามาศ  นันทะจักร์ ม. 1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศ เด็กหญิงสุนิตา  โคตรุโพธิ์ ม. 1/8
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวรัญญา  ภู่สวัสดิ์ ม. 1/2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงณิญาภร  พันธ์สนิท ม. 1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศ เด็กชายวุฒินันท์  อุดมพงษ์ ม. 2/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวันนิษา  หมั่นผดุง ม. 2/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัฐฐิกา  แวมประชา ม. 2/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศ เด็กชายพงษ์ศพัฒน์  กลำทะบุตร ม. 2/8
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวลัยขวัญ  วิชัย ม. 2/5
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงธนิษฐา  ปู่คลัง ม. 2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศ เด็กชายณัฐกรณ์  แฝงปัญญา ม. 3/5
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กชายฐิติวัชร์  ส่งค์ทุ่ง ม. 3/5
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายทะนงศักดิ์  ศรีอากาศ ม. 3/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศ เด็กชายภูมิบดินทร์  ดาด้วง ม. 3/2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงลักษิกา  โห้หาญ ม. 3/2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาววลีรัตน์  ภูกาบเพชร ม. 3/2

ผลการแข่งขันทักษะ English Quiz
กลุ่ม A กลุ่ม B

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศ นางสาวอชิรญา  คำมณีย์ ม. 4/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวสโรชา  มูลศรี ม. 4/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวชมพูนุช  เจริญราช ม. 4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศ นางสาวปิยะรัตน์  พันธ์แก้ว ม. 4/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวรัตติกาล  สำราญรื่น ม. 4/4
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอรอุมา  ดีจันทร์ ม. 4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศ นางสาวกมลรัตน์  วันยะโส ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวปิยธิดา  อักขะราษา ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอธิตยา  นันภักดี ม. 5/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศ นายกิตติพงษ์  ประนิดนอก ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายปาวิน  หอมสมบัติ ม. 5/1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวมาลิดา  ครองเวียง ม. 5/1

-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชนะเลิศ นายจิระศักดิ์  เนาวะเศษ ม. 6/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนินนาท  สวัสดิยนาวิน ม. 6/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐวุฒิ  ทองนาค ม. 6/3

 

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20

ข่าวการศึกษา

 

grade
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
mksSS1

newsletter66

society_resize_resize.png

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com