ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 (DMC)

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 172 171 343 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 172 133 305 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 164 149 313 9
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 508 453 961 27
มัธยมศึกษาปีที่ 4 121 134 255 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 96 182 278 7
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 82 131 4
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 266 398 664 18
รวมทั้งสิ้น 774 851 1,625 45

 

 

660610 01

660610 01

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com