ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (DMC)

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 183 148 331 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 169 101 270 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 141 145 286 9
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 493 394 887 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 51 102 153 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 35 47 82 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 22 59 81 3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 108 208 316 9
รวมทั้งสิ้น 601 602 1,203 35

 

 

2564 01

2564 02

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com