ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

บุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 1 4
คณิตศาสตร์ 2 5 7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 15
ภาษาไทย 1 7 8
ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - 8 8
การงานอาชีพ 1 4 5
สุขศึกษาและพละศึกษา 2 1 3
ศิลปะ 2 4 6
สนับสนุนการสอน (แนะแนว, บรรณารักษ์) - 2 2
รวมทั้งสิ้น 17 50 67

personnel 01

personnel 02

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com