ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
อักษรย่อ ม.กส.
สถานที่ตั้ง โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 42 ถนนอรรถเปศล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043)811678 โทรสาร (043)815017
ตราสัญลักษณะของโรงเรียน

logo

อักษรย่อ ม.กส. ที่อยู่ในวงกลม คือ ปัญญา ล้อมรอบด้วยเปลว ซึ่งเปรียบเสมือนพลัง เหนือวงกลมเปล่งประกายด้วยรัศมีแห่งความเจริญงอกงาม มีฐานรองรับด้วยชื่อเต็ม "โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์"

หมายถึง การรวมพลังทางสมองเปรียบเทียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องมรรควิถีแห่งปัญญาและความเจริญงอกงามแก่มวลมนุษย์

สีประจำโรงเรียน

colormks

สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา ความเจริญงอกงาม

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ด้วยพุทธิปัญญา

คติพจน์ "เรียนดี สามัคคี มีวินัย"
ปรัชญา "นัตถิ ปัญญา สมาอาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญ "รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"
อัตลักษณ์โรงเรียน "งามคุณธรรม"
ค่านิยม "ซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
สมรรถนะหลักของโรงเรียน   1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
  2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจามจุรี
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกคูณ
พุทธสถานประจำโรงเรียน พุทธสถานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
  1. โรงเรียนอนุกูลนารี อยู่ห่างประมาณ 50 เมตร
  2. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อยู่ห่างประมาณ 50 เมตร
  3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อยู่ห่างประมาณ 100 เมตร

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com