ประวัติโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

          โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 มี นายบัวพันธ์ เริ่มรักษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีแรกนี้ไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง ต้องไปอาศัยที่ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เป็นที่สอนนักเรียน

    • พ.ศ. 2500       ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 002 มี นายเฉลิม สารวิถี เป็นครูใหญ่
    • his01พ.ศ. 2503       นายสมัย พิพิธกุสุมานันท์ เป็นครูใหญ่

    

   • พ.ศ. 2504       นายเฉลิม สารวิถี ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
   • พ.ศ. 2506       ได้งบประมาณสร้างโรงเรียนแบบ 017
   • พ.ศ. 2513       ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 015 โรงเรียนได้พัฒนาโดยตลอด มีครู-อาจารย์และ          นักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
   • พ.ศ. 2519       ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 504 มีนักเรียน 960 คน ครู 63 คน
   • พ.ศ. 2520       กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบตั้งโรงเรียนจากประถมศึกษาเป็นมัธยมศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียนต่อในระดับชั้น          มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบสหศึกษา มีนักเรียน 90 คน จำนวน 2 ห้องเรียน
   • พ.ศ. 2521       โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • พ.ศ. 2522       นายชุมพล เวียงเพิ่ม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายเฉลิม สารวิถี
   • พ.ศ. 2525       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 3185ค มีเงินเหลือจ่าย 1,600,000 บาท จึงได้สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง และสนามบาสเกตบอล 1 สนาม
   • พ.ศ. 2528       ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอน 2 ห้องเรียน
   • พ.ศ. 2529       ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 201 ล/27 จำนวน 1 หลัง
   • พ.ศ. 2531       รื้ออาคาร 017 และได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 201 ล/27 จำนวน 1 หลังhis02
   • พ.ศ. 2532       นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายชุมพล เวียงเพิ่ม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม และได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ 204/27 จำนวน 1 หลัง
   • พ.ศ. 2535       นายบรรเทา วรรณจำปี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ
   • พ.ศ. 2536       นายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายบรรเทา วรรณจำปี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย
   • พ.ศ. 2537       นายณรงค์ จันทชุม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
   • พ.ศ. 2538       รื้ออาคารแบบ 504 (คสล.2ชั้น) และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 18 ล/30 (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง
   • พ.ศ. 2540       นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายณรงค์ จันทชุม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
   • พ.ศ. 2542       โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
   • พ.ศ. 2545       ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • พ.ศ. 2546       ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
   • พ.ศ. 2549       ได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
   • พ.ศ. 2551       นายสมรรถชัย ศิริกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี
   • พ.ศ. 2555       รื้ออาคารไม้ 015 (ประถมเดิม ) และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/38 (พิเศษ)  งบประมาณ 17,256,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
   • พ.ศ. 2555       นายประวีณ จำเริญสาร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายสมรรถชัย ศิริกุล ซึ่งเกษียณอายุราชการ และเสียชีวิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
   • พ.ศ. 2558       นายธีระ  ลูกอินทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายประวีณ จำเริญสาร ซึ่งเสียชีวิต
   • พ.ศ. 2563       นายชูชัย  ประทุมขันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายธีระ  ลูกอินทร์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

         ปัจจุบันโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนอรรถเปศล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง มีโรงฝึกงาน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุม (แบบ 201 ล/27) 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนภายในอาคาร สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ครบทุกระดับชั้น 

                              

his03

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com