วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้พื้นฐาน สร้างสรรค์การคิด กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารร่วมกับชุมชน มีประสิทธิผลตามอัตลักษณ์ ผู้เรียนรอบรู้เทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  9. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้มีสติสมเหตุสมผล
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
  7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
  8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  9. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com