วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มุ่งพัฒนาความรู้พื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล  มีประสิทธิผลตามอัตลักษณ์ รอบรู้เทคโนโลยี เป็นคนดีมีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถจัดการเรียนรู้วิจัย สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง บูรณาการความรู้ มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเสริมสร้าง อัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นต่อเนื่อง

  7. ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างภูมิคุ้มกัน และมีทักษะการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งปวง
  8. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายความร่วมมือ องค์กรภายในและภายนอก 

 

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สมรรถนะคุณลักษณะครบตามหลักสูตรที่กำหนดและมีทักษะการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
  4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติอย่างหลากหลาย(Active Learning) ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  6. นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  7. ส่งเสริมคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ สมรรถนะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพ สืบสานวัฒนธรรม มีจิตอาสา มีทักษะที่จำเป็น อย่างต่อเนื่องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
  4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
  5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  6. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ภาคเอกชน โรงเรียนในเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

 

จุดเน้นของโรงเรียน 

   1. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
   2. นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
   3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้
   4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติไทยตามคุณลักษณะและค่านิยมหลักของไทย
   5. ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (Alternative Learning)
   6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
   7. นักเรียน ครู และโรงเรียนได้รับการพัฒนาในการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล

   

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com