นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6
ลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ห้องเรียนปกติ

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ค่าลงทะเบียนเรียน 2,140 บาท
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ค่าลงทะเบียนเรียน 2,240 บาท

 

ห้องเรียนพิเศษ (SSME)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ค่าลงทะเบียนเรียน 5,140 บาท
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ค่าลงทะเบียนเรียน 7,240 บาท

 

รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.2 และ ม.3

ที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ 700  
2 ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ 220  
3 ค่าคู่มือนักเรียน 120  
4 ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 500  
5 ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน 60  
6 ค่าวารสาร ปีละ 120  
7 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 220  
8 ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ 200  
9 สมุด, อุปกรณ์การเรียน - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  รวม 2,140  

 

รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.5 และ ม.6

ที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ 700  
2 ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ 220  
3 ค่าคู่มือนักเรียน 120  
4 ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 500  
5 ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน 60  
6 ค่าวารสาร ปีละ 120  
7 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 220  
8 ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ 300  
9 สมุด, อุปกรณ์การเรียน - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  รวม 2,240  

 

รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 (SSME)

ที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ 700  
2 ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ 220  
3 ค่าคู่มือนักเรียน 120  
4 ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 500  
5 ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน 60  
6 ค่าวารสาร ปีละ 120  
7 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 220  
8 ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ 200  
9 ค่าธรรมเนียมห้องเรียนพิเศษ 3,000  
10 สมุด, อุปกรณ์การเรียน - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  รวม 5,140  

 

รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 (SSME)

ที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ 700  
2 ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ 220  
3 ค่าคู่มือนักเรียน 120  
4 ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 500  
5 ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน 60  
6 ค่าวารสาร ปีละ 120  
7 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 220  
8 ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ 300  
9 ค่าธรรมเนียมห้องเรียนพิเศษ 5,000  
10 สมุด, อุปกรณ์การเรียน - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  รวม 7,240  
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com